Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://smartandfast.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Serwis smartandfast.pl jest platformą sprzedażową, na której zainteresowani Klienci, mogą dokonać zakupu stron internetowych w modelu subskrypcyjnym.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół smartandfast.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Sebastian Mroczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANGELS ADVERTISING SEBASTIAN MROCZEK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrzosowa 3c, 10-687 Bartąg, NIP: 5661939515, REGON: 281516007, adres poczty elektronicznej: biuro@angelsadvertising.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 513910970 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. CENNIK – cennik planów Subskrypcji dostępny na stronie Serwisu Internetowego.

b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę, w tym poprzez określenie warunków przyszłej Umowy, takich jak Produkt oraz sposób płatności.

d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

e. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

g. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

h. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym prawo (licencja), treści cyfrowe lub usługi cyfrowe udostępnianie Klientowi w postaci elektronicznej, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.

i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://smartandfast.pl.

k. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do Produktów oferowanych przez Usługodawcę w modelu odpłatności cyklicznej, na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Cenniku.

l. UMOWA – umowa o dostarczanie Produktu zawierana między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

n. USŁUGOBIORCA, KLIENT
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; oraz
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Usługodawcą.

o. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – ANGELS ADVERTISING Sebastian Mroczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANGELS ADVERTISING SEBASTIAN MROCZEK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrzosowa 3c, 10-687 Bartąg, NIP: 5661939515, REGON: 281516007, adres poczty elektronicznej: biuro@angelsadvertising.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 513910970.

p. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

q. WYMOGI – wymogi techniczne, programowe jak i faktyczne w zakresie obowiązku dostarczenia przez Klienta materiałów umożliwiających Usługodawcy wykonanie umowy.

r. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

2) O SERWISIE SMARTANDFAST.PL

Smartandfast.pl jest serwisem umożliwiającym Usługobiorcom zakup gotowych projektów stron internetowych wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami jak i materiałami pomocniczymi ułatwiającymi korzystanie i ich obsługę w modelu subskrypcyjnym – tj. umożliwiającym za pośrednictwem płatności cyklicznych, uzyskanie licencji na korzystanie z projektów przez Klienta.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców, Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

3. Usługa Elektroniczna Konto, umożliwiaj Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych treści dostarczanych wraz z zakupionym przez niego Produktem, w tym m.in. materiałów ułatwiających korzystanie z zamówionego Produktu czy też treści o poszerzających zakres wiedzy o tematyce sprzedanego Produktu.

4. Usługobiorca obowiązany jest utrzymywać w tajemnicy przed innymi osobami dane dostępowe do Konta w Serwisie Internetowym, a także aktualizować na bieżąco dane podane w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie.

5. Usługobiorca może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;

b. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza warunki licencyjne korzystania z Produktów;

c. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

d. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

7. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji na ten temat.

8. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

9. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w polityce prywatności Serwisu Internetowego.

10. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@angelsadvertising.pl.

11. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola akcji „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pomocą przez Usługobiorcę albo gdy Usługobiorca zaprzestanie składania Zamówienia.

13. Newsletter – zapisanie się na Newsletter następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz mnie” – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy zostaje zapisany w bazie mailingowej Usługodawcy.

14. Usługodawca udostępnia możliwość nieodpłatnego pobrania książki w postaci elektronicznej (e-booka), do zapisu w pamięci urządzenia końcowego Usługobiorcy, który dokonał zapisu na Newsletter. Otwarcie e-booka możliwe jest na każdym urządzeniu elektronicznym z zainstalowanym oprogramowaniem właściwym do odczytu tego rodzaju formatu pliku. Usługobiorca ma prawo korzystania z e-booka przez czas nieograniczony, wyłącznie w celach niezarobkowych, na własny użytek Usługobiorcy, w zgodzie z niniejszym Regulaminem i bezwzględnie wiążącymi przepisami Prawa Autorskiego.

15. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@angelsadvertising.pl. Usługobiorca może również zrezygnować z Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, który dodał wcześniej do Newslettera, w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego, a następnie kliknięcie pola „Un subscribe” – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy zostaje usunięty z bazy mailingowej Usługodawcy.

5) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą wymaga złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 4.11 Regulaminu.

2. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

2.1. Ze względu na przyjęcie modelu sprzedaży subskrypcyjnej, cena podana w Serwisie, uwzględnia pierwszą opłatę wstępną (opłatę dotyczącą dostosowania i przygotowania do realizacja Umowy produktu dostosowanego do potrzeb Klienta) jak i wskazuje wprost na wysokość kolejnych opłat cyklicznych. Ze względu na ciągły charakter Umowy, płatność cykliczna jest naliczana do momentu, do którego trwa Umowa.

3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą.

4. Dokonanie płatności za Zamówienie w Serwisie Internetowym jest możliwe za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub w formie płatności przelewem – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz na stronach internetowych: https://www.payu.pl/. Rozliczenie płatności elektronicznych i kartą płatniczą dokonywane jest przez:

a. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

6. W przypadku złożenia Zamówienia w trybie subskrypcyjnym, opłata za skorzystanie z subskrypcji ma charakter:

a. jednorazowy – na z góry określony w treści składania Zamówienia okres lub

b. cykliczny – w zależności od dokonanego przez Usługobiorcę wyboru.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

6) SUBSKRYPCJA

1. Usługobiorca zawierając Umowę, zobowiązuje się do dokonywania płatności w modelu subskrypcyjnym, w celu przedłużenia licencji na prawo do korzystania z Produktu, przy czym pierwsza z opłat pobieranych przez Sprzedawcę ma inną wysokość, ze względu na większe koszty dostosowania Produktu do potrzeb Klienta. Kolejne płatności subskrypcyjne (za kolejny, po pierwszym miesiącu Subskrypcji) będą miały charakter równy i wysokość określoną w momencie zawierania Umowy.

2. Usługobiorca może dokonać zakupu Subskrypcji według jednego z planów dostępnych w Cenniku. Plany widoczne w zakładce Cennik odnoszą się jej okresu – czyli czasu trwania subskrypcji.

3. Subskrypcja trwa przez czas oznaczony według wybranego przez Usługobiorcę planu Subskrypcji i w zależności od wybranego przez Usługobiorcę modelu płatności, odnawia się automatycznie lub umożliwia jej odnowienie przez Usługobiorcę. W przypadku Subskrypcji, która wymaga odnowienia przez Usługobiorcę, po upływie okresu na jaki została wykupiona Subskrypcja wygasa, a Usługobiorca może ponowić jej zakup w takim sam sposób jak za pierwszym razem.

4. W momencie wygaśnięcia Subskrypcji, licencja udzielona na Produkt wygasa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku chęci kontynuowania korzystania z Produktu, pomimo wygaśnięcia Subskrypcji, Klient powinien złożyć ponowne Zamówienie bądź skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ustalenia warunków jej odnowienia.

7) WYKONANIE UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA LICENCYJNE

1. Termin realizacji Umowy dla Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia lub w karcie Produktu wskazano termin krótszy, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 Dni Roboczych. Termin realizacji liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

a. W przypadku, gdy realizacji Umowy uzależniona jest od przekazania przez Klienta materiałów umożliwiających realizację złożonego Zamówienia, termin ten liczony jest od dnia dostarczenia wszystkich materiałów w formie i zgodzie z Wymogami przekazanymi przez Usługodawcę Klientowi. =

2. Wraz z realizacją Umowy, Sprzedawca przekazuje (w formie elektronicznej) Klientowi Produkt, stanowiący licencję na wykorzystanie projektu strony, zgodnie z postanowieniami pkt 7 niniejszego Regulaminu. Wraz z licencją Klient może również otrzymać materiały dodatkowe w postaci treści cyfrowych lub usług cyfrowych, ułatwiających mu korzystanie z licencji jak i obsługę techniczną Produktu, przy czym przekazanie ich następuję poprzez udostępnienie dostępu do nich za pośrednictwem Konta, na czas trwania Umowy.

3. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy.

a. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.

b. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawo Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach nie wynikających z treści zawartej Umowy.

c. Z chwilą złożenia przekazania Produktu Klientowi przez Sprzedawcę udziela on niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z Produktu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową.

d. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

e. Zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego Regulaminu, wraz z momentem wygaśnięcia Subskrypcji, licencja wygasa, a Klient zobowiązany jest do usunięcia Produktu ze swojego urządzenia końcowego jak i wszelkich lokalizacji, za pośrednictwem których korzystał z Produktu (w tym usług hostingowych), zgodnie z postanowieniami Prawa Autorskiego jak i Regulaminu. Nie usunięcie przekazanych przez Sprzedawcę materiałów objętych licencją, może stanowić naruszenie praw autorskich Sprzedawcy, wraz z wszelkimi konsekwencjami temu towarzyszącymi.

8) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@angelsadvertising.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasięgnąć pomocy technicznej w razie problemów z Produktami i lub Usługami Elektronicznymi. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli Produkty są niezgodne z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca odpowiada przed Usługobiorcą za wady Produktów na zasadach rękojmi (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Usługodawca obowiązany jest dostarczać Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z jego opisem podanym na stronie Serwisu Internetowego.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów, a także inne reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@angelsadvertising.pl).

4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.

5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany, usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o dostarczanie Produktów, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta/Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem/Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta/Usługobiorcę oraz zawieszenia dostępu do Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 13. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

14) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów, do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,

Zespół smartandfast.pl


Pobierz wzór formularza